Ohlasy k albumom Slovenska


        Medzi zaujímavé edičné počiny posledného obdobia možno považovať dva albumy s názvom Slovensko z autorskej dielne architekta Jozefa Huntiera. Autor na štrnástich farebných reprodukciách (prvý album formátu A4 a druhý – pohľadnicový – formátu A6) zachytáva jedinečné, dominantné pamiatky historickej architektúry hlavného mesta Slovenska Bratislavy, národnej kultúrnej pamiatky hradu Devín a prírodných krás Vysokých Tatier.

        Huntierove výtvarné práce v albumoch zohľadňujú najnovšie a najmodernejšie princípy kompozície architektonického priestoru: vybraný dominantný zámer, farebnosť, kontrast, lyričnosť a dynamiku kresby. Komponované sú v jednotnom formáte, v grafickej a farebnej harmónii. Autor pri tvorbe obrazov syntetizoval mnohoročné skúsenosti z výtvarnej činnosti,  ateliérovej tvorby a z výskumu na Fakulte architektúry v Bratislave.
 
        Obidva albumy, ktorých editormi sú Zuzana Huntierová a Jozef Huntier, vyšli v tlačiarni Elenprint Bratislava v tomto roku. Editori tohto ojedinelého edičného počinu prispievajú takto nielen k propagácii historickej architektúry, viažúcej sa na mimoriadne historické medzníky a udalosti nášho národa, ale aj k propagácii prírodných krás Slovenska u nás i v zahraničí. Pozitívom oboch albumov je, že ich popisné texty sú okrem slovenčiny v anglickej, nemeckej a francúzskej jazykovej mutácii.
  
      Vysoko umelecky spracované obrazy svojim jedinečným výtvarným zobrazením predurčujú ich širokospektrálne využitie. Albumy by určite mali nájsť svoje miesto na zastupiteľských úradoch Slovenskej republiky v zahraničí. Sme presvedčení, že ide o ojedinelé artefakty, ktoré je možné využiť v propagácii turistiky a cestovného ruchu na Slovensku a v zahraničí. No hádam najdôležitejším odberateľom albumov by mali byť umelecké školy, ale aj ďalšie typy a druhy školských ustanovizní predovšetkým základné a stredné školy a v neposlednom rade kultúrnoosvetové inštitúcie, tiež rôzne národne orientované spolky, združenia a ďalšie subjekty podieľajúce sa na výchove k národným a kresťanským tradíciám. Školské a kultúrnoosvetové zariadenia môžu artefakty predstavujúce veľkú historickú, kultúrnu a umeleckú hodnotu nášho národa využiť vo výchovno-vzdelávacom a kultivačnom pôsobení, zameranom na profilovanie obsažného národného povedomia, hrdosti a vlastenectva mladej generácie.

                                                                                                     PaedDr.  Miroslav Holečko
                                                                                                      Národná osveta 20/99        V študijných rokoch, rovnako ako po ich absolvovaní, venuje svoj voľný čas grafickému zachyteniu vedút starého mesta, pohľadom na ulice slovenských i zahraničných miest. Prejav doc. ing. arch. J. Huntiera má architektonický charakter. Pevná línia, ohraničená plocha, realistické zachytenie tvaru, to všetko je symbolické pre jeho prácu. Odôvoditeľnosť a logičnosť zachyteného tvaru vychádza z poznania organických prírodných prvkov ako je strom, kameň a pod.
        Napriek tomu lyrizmus nemožno vylúčiť z posledných prác, ktoré kombinovanou maliarskou technikou privádza do iných polôh ako v počiatočných prácach. Tvorčia snaha pedagóga J. Huntiera tvorí súčasť s tvorbou architekta, ktorý v rámci ateliérovej tvorby vychoval a vychováva rad absolventov architektúry.

                                                                                                  PhDr. Ľubomíra Fašangová
           k výstave v Sieni Laca Novomeského 10/80
                                                                          Jozef  H u n t i e r  chápe vo svojej kresbo-maľbe les ako architektúru, pevný trojrozmerný priestor od koreňov až po vrcholce. Jeho Stará Bratislava je skvelou ukážkou architektonickej kresbo-maľby, ktorá sa neuspokojuje iba s dokumentárnym záznamom, ale povyšuje ju na umenie. 

                                                                                                                           Juraj Fuchs
                                                                                                                           Práca 10/80


Zobraziť albumy Slovenska