Výber z tvorby


01 dom kultúry
Celoštátna architektonická súťaž na dom kultúry pre záujmový okruh
1 000 obyvateľov,  1. cena, 1961,  realizované,  architekt  J. Huntier

02 Robotnícke múzeum
Celoštátna architektonická súťaž na Robotnícke múzeum v Bratislave,
    2. cena, 1983

   
 
Múzeum robotníckeho hnutia v Bratislave
Celoštátna architektonická súťaž, 1983
 
Architekti J. Huntier, V. Bezchleba, I. Koščo
 
  
 
Architektúra múzea je riešená monumentálne, vyjadruje vnútorný obsah budovy. Vertikálne komunikácie (výťahy, schodištia) a ďaľšie technické zariadenia sú umiestnené v 8. nosných monolitických jadrách, čo umožnilo vytvoriť halové riešenie dispozície na rozpon až 24 metrov. Priestory expozícií sú vertikálne prepojené aj eskalátormi.
 
 
 
Múzeum robotníckeho hnutia - model
 
model 
 
 
 
 
 
Múzeum robotníckeho hnutia - pôdorys prízemia
 
 pôdorys prízemia
 
 
 

 
Múzeum robotníckeho hnutia - pôdorys I. poschodia
 
pôdorys I. poschodia
 
 
 

 
 

Celosvetová súťaž na Kultúrne centrum George Pompidou v Paríži v roku 1971
architekt J. Huntier
  

Kultúrne centrum Paríž
 
model
 
 
 
Kultúrne centrum Paríž
 
model
   
 
 
Kultúrne centrum Paríž
 
  model
 
   
 
 
Paríž - Kultúrne centrum, rez
 
rez
 
  
 
Halové riešenie dispozície využité variabilne pre mnohé kultúrne podujatia. Architektúra je v proporciách kontrastná a plastická. Obvodové nosné stĺpy (štylizovaná ľudská ruka) podopierajú hmotový plintus galérii, múzeí a ďaľších priestorov. Na streche je riešený amfiteáter s výhľadom na Paríž. Parkovanie a ďaľšie technické priestory sú v podzemí (podzemný urbanizmus).
 
 

list z Paríža - 1.str.

 

list z Paríža - 2 str. 
 

  
 
Celoštátna architektonická súťaž na knižnicu v Prievidzi. 2. cena, 1968
 
architekt J. Huntier 
 
 
 
Knižnica v Prievidzi
 
model
  
 
 
Okresná knižnica v Prievidzi
  
Halové riešenie čitární a študovní okresnej knižnice.
Vylúčenie stĺpov a pevných priečok v priestoroch čitární a študovní (variabilita).
 
 

 
  
Slovenské národné divadlo v Bratislave
Celoštátna architektonická súťaž na Slovenské národné divadlo,  2. odmena, 1980  
 
Architekti J. Huntier,  I. Bolčo,  K. Kállay,  M. Malovaný
 
 
 
Pri riešení SND sa zohľadnili okrem iného poznatky vedeckého výskumu budov kultúry na Katedre architektonickej tvorby Fakulty architektúry SVŠT, najnovšie trendy modernej svetovej architektúry divadiel,  jednoduché dispozičné a konštrukčné riešenia, plasticita architektúry a pod.
 
  
 
 
SND 
  
model
 
  
 
 
Slovenské národné divadlo
 
model
 
  
 
  
 
 
 
Dom umenia Piešťany
 
Celoštátna architektonická súťaž na Dom umenia v Piešťanoch. 1. odmena, 1959
 
 
architekti J. Huntier, J. Bóna 
  

 

Štrbské Pleso, astmatický ústav

Celoštátna architektonická súťaž na Astmatický  ústav na Štrbskom plese.  Architekti J. Huntier, V. Dubovský,  1965. 


   

 Celoštátna architektonická súťaž na divadlo Andreja Bagara v Nitre, 1979.

Architekt J. Huntier, spolupráca Z. Huntierová

  

divadlo Nitra - perspektíva

perspektíva

  

Divadlo Nitra - pôdorys

 

  

reformované riešenie halové riešenie  cinerámové riešenie

  

 

divadlo Nitra - bočný pohľad 

 bočný pohľad 

 Hľadisko divadla je otáčavé. Možnosť variabilného riešenia divadelného priestoru pre reformované (klasické), halové alebo cinerámové divadlo.     


Realizácia víťazného súťažného návrhu.

 
          Realizačný projekt víťazného súťažného návrhu domu kultúry pre záujmový okruh 1 000 obyvateľov na Slovensku a v Čechách (celoštátna architektonická súťaž, arch. J. Huntier, 1961) bol vypracovaný na Stavoprojekte v Bratislave, za podpory riaditeľa arch. V. Fašanga a spolupráce s arch. J. Slížom a ďaľšími pracovníkmi  Stavoprojektu.    

        V kategórii pre záujmový okruh 1 000 obyvateľov je na Slovensku cca 1 000 obcí a v Čechách cca 1 500 obcí. Do celoštátnej architektonickej súťaže bolo zaslaných 85 súťažných návrhov.   Pri tvorbe budov kultúry boli zohľadnené výsledky vedeckého výskumu na Katedre architektonickej tvorby FA SVŠT, najnovšie poznatky z výstavby budov kultúry vo svete (USA, Nemecko, Francúzsko, Brazília, Japonsko, Egypt, Maďarsko, Rumunsko a v ďaľších štátoch).
          Uplatňovalo sa jednoduché a prehľadné dispozičné riešenie, halové riešenie dispozície, viacúčelové využitie priestorov (najmä sálové priestory), prepojenie interiéru s exteriérom, uplatnenie foriem modernej architektúry, adekvátnej významu týchto budov.
          Grafické znázornenie víťazného súťažného návrhu, jeho realizácia, viacúčelové využitie priestorov, vytvorenie funkčných prevádzkových celkov a pod. je publikované v skriptách Typológia budov (Doc. Ing.arch. J. Huntier, Csc – Ing.arch. M. Samová, Csc) Edičné stredisko SVŠT, 1982.
          V Hannoveri (Nemecko) bol realizovaný vzorový projekt domu kultúry v niekoľkých obytných štvrtiach, zo skla a ocele realizovaný profesionálnymi firmami. V USA, vo Francúzsku bol realizovaný vzorový projekt miestnej knižnice a pod.
          Výstavba domov kultúry na Slovensku (najmä na dedinách) sa väčšinou realizovala svojpomocne, často bez profesionálnych stavebných odborníkov, dostatku kvalitných stavebných materiálov a pod. Podcenil sa význam týchto budov ako významného moderného centra stretávania dospelých a mládeže vo voľnom čase.
          Cieľom tvorby budov kultúry bolo okrem iného vytvoriť podmienky pre vzdelanosť, kultúru, umenie, vytvoriť atmosféru spolupatričnosti a vzájomnej úcty.

Filmový ústav v Bratislave vypracoval pre viacúčelovú sálu domu kultúry typový projekt automaticky posuvnej stúpajúcej podlahy ( film, divadlo).

 

 

dom kultúry

 perspektíva

 

 

dom kultúry - pôdorys

 pôdorys prízemia

 

dom kultúry - rez

 rez

 

dom kultúry - Plavecké Podhradie

Dom kultúry Plavecké Podhradie  -  pohľad  

 

Dom kultúry, Plavecké Podhradie

Dom kultúry Plavecké Podhradie (stavba pred dokončením), víťazný súťažný návrh

 

Dom kultúry, Plavecké Podhradie

pohľad bočný

 

dom kultúry - detail

pohľad bočný - detail členenia okna


  

interiér veľkej klubovne

interiér veľkej klubovne 


 

dom kultúry - pôdorys+rez 

 Bánov - nadstavba

  

dom kultúry - Bánov

  pohľad 

 

dom kultúry - Bánov, čelný pohľad

pohľad čelný

 

dom kultúry - interiér

interiér - prepojenie hlavnej sály s veľkou klubovňou

 

dom kultúry - Cínobaňa 

  Cínobaňa (upravený projekt) - pohľad  

 
spektograf Hurbanovo

Horizontálny spektograf Hurbanovo

 

Horizontálny spektograf - čelný pohľad

čelný pohľad

 

Výskum slnka s observatóriom. V budove je umiestnený Zeissov slnečný horizontálny spektograf. Špeciálne statické riešenie budovy (proti otrasom). 

Architekt J. Huntier, architekt V. Dubovský, 1982.


Niekoľko článkov o realizácii vzorového projektu domu kultúry, pre záujmový okruh 1 000 obyvateľov.

Architekt V. Droppa:  Premeny stavieb v oblasti kultúry na Slovensku, Projekt, 1 - 2/81

Profesionálne hodnotenie realizovaného vzorového projektu domu kultúry pre záujmový okruh 1 000 obyvateľov a ďaľších budov kultúry na Slovensku.

Ing. L. Molnár - Ing. G. Tóth:  Kultúra nie je izolovaným procesom, Osvetová práca, 19/72 

Vyhodnotenie kultúrno-spoločenských aktivít v priestoroch realizovaného domu kultúry pre záujmový okruh  1 000 obyvateľov v Plaveckom Podhradí, pracovníkmi Výskumného ústavu kultúry v Bratislave.

     


 

 Jeden z prvých domov kultúry v Bratislave.

                    Bol realizovaný na Stromovej ulici v roku 1960 (najskôr bol uvažovaný na Jaskovom rade) z iniciatívy pracovníkov Obvodného výboru III. a v koordinácii s Útvarom hlavného architekta a za podpory a konzultácií s Prof. Emilom Bellušom, vedúcim katedry s cieľom zabezpečiť v obvode pre mládež a dospelých kultúrno-spoločenské a športové aktivity. V tomto období aj slovenskí vysokoškolskí študenti začali dialóg o kluboch mládeže a  využívaní voľného času mládeže a dospelých v oblasti kultúry, umenia, vzdelanosti, športu a ďaľších aktivít, čo malo tiež vplyv na výstavbu domu kultúry.

                    Dom kultúry obsahoval viacúčelovú sálu pre 250 návštevníkov ( v sále realizoval veľmi úspešné poetické večery pri sviečkach scénarista, herec, moderátor a vysokoškolský pedagóg Juraj Sarvaš), knižnicu, klubovne, športové zariadenia a ďaľšie priestory.

Autori: architekt Jozef Huntier

           architekt Ladislav Kušnír

Dom kultúry, Stromová ul. - pôdorys 

 Dom kultúry, Bratislava, Stromová ul. - pôdorys prízemia a I. poschodia

 

 Dom kultúry, Stromová ul. - pohľad

Dom kultúry Bratislava, Stromová ul. - pohľad

 

K aktivitám slovenských vysokoškolákov o kluboch mládeže a voľnom čase v 60-tich rokoch, sa pridala skupina študentov z Fakulty architektúry SVŠT (pod vedením Jozefa Huntiera): P. Koštál, A. Mikuláš, A. Konrád, A. Mardiaková, I. Diklič, J. Jezná, Z. Horová, D. Doka a ďaľší, vypracovali projekty a modely klubov mládeže, ktoré boli vystavené vo Vysokoškolskom klube na námestí SNP v Bratislave (1967) a publikované vo vysokoškolskom časopise ECHO.


 Experimentálne kultúrno-osvetové zariadenie pre osídlenie 10 000 obyvateľov, 1982.

Architekt J. Huntier, spolupráca Z. Huntierová, J. Titl.  

 

               Projekt je riešený ako organická súčasť nového kultúrno-spoločenského a obchodného centra a školského areálu. Pri tvorbe boli zohľadnené výsledky výskumu z oblasti budov kultúry na Katedre architektonickej tvorby obytných a občianských budov, poznatky z výstavby týchto budov u nás a v zahraničí.

 

experimentálne kultúrno-osvetové centrum

 

experimentálne kultúrno-osvetové zariadenie

 

experimentálne kultúrno-osvetové zariadenie

 

experimentálne kultúrno-osvetové zariadenie

  

experimentálne kultúrno-osvetové zariadenie

 

 


Integrovaný obytný komplex, Bratislava, Banskobystrická ulica, 1988.

Architekti J. Huntier, V. Dubovský, J. Antal, D. Ferianc, E. Kadová,  spolupráca: ašpiranti V. Baláž, Z. Nádaská 

 

Urbanisticko-architektonická štúdia prestavby zóny Banskobystrická bola vypracovaná na Katedre architektonickej tvorby FA SVŠT v Bratislave. Komplex obsahuje bývanie, stravovanie (študentská jedáleň), hotel, kultúrno-spoločenské centrum (panoramatické festivalové kino pre 700 návštevníkov, kino pre 250 návštevníkov, viacúčelovú sálu pre 500 návštevníkov, galériu, kaviareň, kluby), obchody, služby, administratívu, 200 podzemných  garážových  státí a daľšie priestory.

 

Polyfunkčný komplex -  Bratislava, Banskobystrická

Integrovaný obytný  komplex - Bratislava, Banskobystrická ul.

 

 

Polyfunkčný komplex - situácia

 situácia

 

Polyfunkčný komplex - pôdorys prízemia

pôdorys prízemia 

  

Polyfunkčný komplex Banskobystrická - pozdĺžny rez

pozdĺžny rez

 

Polyfunkčný komplex, Banskobystrická - priečny rez

priečny rez

 


 

  

06 pomník Ján Hollý


Pomník Jána Hollého v Bratislave. Autori: akad. sochár Ervín Staník, architekt Jozef Huntier, realizácia 1981 Viac informácií


  Ateliérový dom v Devíne

 

Realizácia 1983
Architekt  Jozef Huntier, Zuzanna Huntierová

 Ateliérový dom je realizovaný v prostredí početných ovocných stromov, ihličnanov a okrasných drevín, orientovaný na juh. Citlivo a proporčne zakomponovanie budovy do prostredia, jedinečnej chránenej krajiny s výhľadom na Dunaj a hrad Devín.
 
Pri tvorbe ateliérového domu boli zohľadnené najmodernejšie princípy súčasnej architektúry:
 
 
1/   jednoduchosť riešenia, dosiahnutá komplexnou architektonickou tvorbou a technickým riešením  vo variantách, proporčnosť a farebná harmónia.
2/   halové riešenie dispozície, vylúčenie stĺpov a priečok (priečky posuvné, skladacie a pod.). Vytvorí sa tým variabilné riešenie priestorov aj v budúcnosti.
3/   vytvoriť podmienky na prístavbu domu v budúcnosti (narastanie rodiny).
4/   prepojenie interiéru s exteriérom (balkón, terasy).
           
Proporčne okenné otvory domu zvukovo a tepelne izolované, rozmerov 1x2 m bez parapetov, slúžia aj ako slnečné kolektory, vytvárajú podmienky na maximálny výhľad a svetelnosť.  Svetlá výška stropu je 230 cm. Tvar okna vo vzťahu k plným plochám vytvára charakter domu.
 
 
V záhrade je vytvorená terasa s markízou prepojená s interiérom. Druhá terasa je napojená na záhradný krb a skladový priestor. Na prvom poschodí je rozľahlý balkón orientovaný na juh, západ a východ. Biela omietka budovy kombinovaná s dreveným obkladom vytvára farebnú harmóniu s prírodným prostredím. Plochá strecha je odvodnená betónovým chŕličom, zavlažuje okolité stromy a trávnik. 
 
 
Architektúra nemá len úlohu funkčnú ale aj výtvarnú. Architektúra je umenie (art). Cieľ tvorby budovy je vytvoriť harmóniu vzťahov, proporcii a  merítka vo vzťahu k človeku a prostrediu. Architekt usporiadaním tvarov, objemom budovy uskutočňuje určitý poriadok vnútra a vonkajška budovy. Dom pôsobí intenzívne na naše zmysly a vyvoláva určité emócie. Architekt vzťahmi ktoré vytvára pri tvorbe domu, prebúdza v nás hlbokú ozvenu, dáva nám meradlo poriadku a harmónie, čo pociťujeme ako krásu a umenie.
 
Projekt a realizácia ateliérového domu bol prvý krát prezentovaný na výstave prác členov Katedry architektonickej tvorby obytných a občianskych budov v roku 1989 vo vstupnej hale Fakulty architektúry SVŠT v Bratislave.
 

 

Ateliérový dom devín

pohľad čelný 


 

západný pohľad

pohľad západný 


   

Pateliérový dom -bočný pohľad

 pohľad bočný

  

Ateliérový dom Devín - bočný pohľad

pohľad bočný

  

 

pohľad na vstup

pohľad na vstup

 

 

pohľad na chrlič 

 pohľad bočný

 

09 zadný pohľad

 pohľad zadný - detail mostíka

 

balkón

balkón

 

Atelierový dom - detail

pohľad bočný  

 

Ateliérový dom -detail chrliča 

 chrlič

10 interiér I.
interiér I

 

11 interiér II.
interiér II
 
 
 
12 interier III
 
interiér III
 
 
 
 terasa III
  
terasa
  
 
 
terasa
  
terasa
 
 
 
Ateliérový dom devín - čelný pohľad
 

pohľad čelný
 
 
 
pohľad zo záhrady
 
pohľad čelný
 
  
 
zima v záhrade
 
pohľad čelný - zima
 
 
 
záhrada
 

záhrada
 
 
 
Atelierovy dom - exterier
 

záhrada 
 
 
 
terasa pri krbe
 
terasa pri krbe - v pozadí maľba na betóne 
 
 
 
maľba na betóne - záhrada 
 
záhrada - olejomaľba na betóne v priestore terasy pri krbe
332 x 74 cm, r. 2012
 
viac informácií "OBRAZY"